İstatistik danışmanlığı için en doğru adres...

  0541 435 13 25  Rasimpaşa, Elmalı Çeşme Sk. No:45,  Kadıköy/İstanbul

HomeSağlık Kuruluşlarına Yönelik Hizmetler

Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Hizmetler

EMPİAR istatistik 2006 yılından bu yana kurumsal hizmet vermeye başlamış olup, günümüze gelindiğinde, tecrübesi ve titizliği ile hizmet verdiği alanlarında tercih edilen bir marka haline gelmiştir. 

Kurum Kültürünü Belirlemeye Yönelik Çalışmalar

Örgüt Kültürü ve İklimi Çalışmaları

Çalışan Yönetimi ve Deneyimi

Çalışan Deneyimi (Konuya ilişkin anket uygulamaları yapılarak, deneyimin yarattığı olumsuz ve olumlu yanların ortaya çıkarılması) Çalışanların işyeri deneyimini iyileştirme sürecidir. İş gücünüzü geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi öğrenin. Employee Experience Design (EXD) ya da kısaca EX Tasarım olarak bilinen Çalışan Deneyimi Tasarımı kısa bir tanımla çalışan ihtiyaçlarının, taleplerinin ve sorunlarının belirlenmesini ve bunlara etkili çözümler üretilmesi için geliştirilen çözüm ve uygulamalar bütünü. Çalışan deneyimi tasarımı tanımına daha geniş bir açıyla baktığımızda bir kurum için sunduğu çözümlerde sürecin merkezinde çalışanı tüm yönleriyle konumlandırarak ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve çalışma ortamlarını daha verimli ve motivasyon odaklı kurgulayan deneyim tasarımı uygulaması olduğunu görüyoruz. 

Çalışan Deneyimi Tasarımı, çalışanların duygusal reaksiyonlarını, bazı davranışlarını ve sadakatlerini, çalışma hatta iş dışı hayatlarında dahil deneyimsel ihtiyaçlarını anlamaya ve karşılamaya odaklanan çalışan deneyimi yönetiminin temel bileşenlerinden biridir. Çalışan deneyimi yönetimi müşterilerden önce çalışanlara, daha yeni bir tanımla iç müşterilere odaklanan bir iç yaklaşım. Profesyonel ve kişisel gelişimi destekleyen uygulamaları ile klasik insan kaynakları yönetiminin ötesine geçerek çalışanlara ürettikleri bilgi ve hizmet ya da ürün sonucunda memnun ve motive bir çalışan deneyimi yaratma hedefine dayanır.

Çalışan Bağlılığı (Çalışanın bağlılığı şirketlerin en önemli sorunlarından biridir,  çalışanın aidiyet duygusu ile iş görmesi hem kendi performansına hem de şirketin performansına azımsanmayacak düzeyde katkı sağlar.)

Performans Yönetimi

-İşi Değerlendirme ve Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi

-Şirketinizin nabzını ölçmek adına “Nabız” çalışmaları

Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi, amaçlara ve hedeflere ulaşmada önemli bir kaynak olan zamanı verimli ve etkin kullanma çabasıdır. Zaman yönetiminde söz konusu olan, mevcut zamanda nelerin yapılabileceğinin planlanmasıdır. Zamanı yönetebilmek, özellikle profesyonel çalışma yaşamında başarının en önemli öğelerinden biri haline gelmiştir.

Zaman yönetimi açısından önemli olan her faaliyet alanına ayrılan zamanın kullanımı ve bir alandan diğerine ne kadar zaman tahsis edilebileceğinin saptanmasıdır. Bu çağdaş yönetim anlayışı sayesinde bireyler daha iyi işler üretip, genel olarak olayları denetim altında tutabilir, ayrıca zaman ve enerjilerini daha iyi ve verimli bir şekilde kullanabilirler. Bunun sonucunda ise, elde edilen zaman, daha ayrıntılı planlar yapılması, yeni fikirler ortaya konması ve yeni projeler başlatılması, becerilerin geliştirilmesi , bireylerin kendileri ile ilgilenebilmesi, bireylerin ilgi alanlarının geliştirilmesi gibi faydalı alanlarda kullanılabilir.

Kurumsal İstatistik Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri

Empiar Danışmanlık çatısı altındaki İnsan Kaynakları Analitiği başta olmak üzere çalışan, müşteri/marka, iş ortakları (bayi, tedarikçi vb.) gibi birçok paydaş için analitik ve araştırma çözümleri üretiyoruz.

Analitik teknikler (İstatistiksel Modeller, Makine Öğrenmesi vb.), kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemlerini danışmanlarımızın uzmanlıkları ile ele alıp bizzat sorunların çözümüne yönelik geliştirmeler yapıyoruz.

Anket Hazırlama Tekniği Eğitimleri

Anket uygulamaları her alanda, kişilerin düşünce ve duygularını ve önerilerini saptamak, belli konulardaki tutumlarını incelemek üzere yazılı olarak hazırlanan soru listelerinde oluşur.

Anket hazırlama aşamasında, içerik, anket yöntemi, türü, soru sayısının ve sorulacak soru tiplerinin belirlenmesi, anket süresi gibi kriterler gözönüne alınmalıdır. Bu aşamada alınacak profesyonel yardım sonuca kadar geçen süreçte çok faydalı olacaktır. 

Anketin bilimsel değer taşıması için, doğru ve güvenilir istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmesi gereklidir. Anket uygulamaları zahmetli ve zaman alıcıdır. Anketlere cevap vermede, geçerli ve güvenli sonuç alınması beklenir ancak, uygulamalarda, anketi ciddiye almamak, eksik cevaplamak, tüm şıkları okumadan aynı bölüme işaretlemek gibi sebeplerle anket çalışmalarında data toplandıktan sonra veri girişinden kaynaklı ve/veya olgulara bağlı hataların düzenlenmesi büyük önem taşır.

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Teknikleri Eğitimi veren bir kurum olan EMPİAR İstatistik, anket konusunda da deneyimli uzman kadrosu ile sizler için zor olan bu süreci kolaylaştırmak amacıyla yanı başınızdadır….

Ölçek Geli̇şti̇rme Eği̇ti̇mleri̇

Bir konu üzerinde fikir sahibi olunabilmek, bir özelliği ölçmek için geliştirilen anketlere/araçlara ölçek denir. Ölçekte bireyler değil, bireylerin belli özellikleri ölçülmeye çalışılır. Ölçeği hazırlayan kişinin konuya ilişkin bilgi düzeyinin oldukça iyi olması, bunun yanısıra bu konuda uzman kişilere görüş sorulması gerekir. Ölçek geliştirme çalışmaları, uzun soluklu bir süreci gerektirir.

Ölçekler tamamen konuya endeksli kendinizin oluşturacağı, likert tipli bir anket olabilir. Bunun yanısıra yurt dışında hazırlanıp, geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış, ancak Türkiye uyarlaması yapılmamış olan ölçeklerde mevcuttur. Her iki yönetmede de izlenecek yol benzer olmakla beraber, bazı farklılıklar gösterir.

Ölçekler tıpta en fazla psikiyatri, hemşireliklere yönelik çalışmalarda kullanılırken son zamanlarda cerrahi branşlarda yaşam kalitesini sorgulayan ölçeklerde kullanılmaktadır. Bunun yanısıra eğitim alanında ve sosyal çalışmalarda çokça ölçek kullanımı mevcuttur.

Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Hizmetler

 Devlet Hastanelerine Yönelik, İstatistiksel Danışmanlık Hizmeti (doğru ve güvenilir istatistik yöntemlerini kullanarak hastanelerin yayın sayısını arttırabilmek ve tez çalışmalarını yönetebilmek temel amaçtır; )

 Özel Hastanelere Yönelik Hizmetler

Özel hastanelerde hasta memnuniyeti hastane için vazgeçilemez unsurlardan biridir. Bu kapsamda hastanenizin hasta memnuniyetlerinin doğru ve sağlıklı bir şekilde ölçülebilmesi, çıkan sonuçlar doğrultusunda uygulamalardaki değişikliklerin ne kadar işe yaradığının ölçülebilmesi için düzenli olarak kısa şekilde Nabız anketlerinin uygulamaları yapılması önerilir.

Anketlerin hazırlanması aşamasından raporlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda birlikte çalışabiliriz.

İlaç firmalarına Yönelik Hizmetler

-İlaç firmalarının spesifik ilaç çalışmaları

-Piyasaya yeni çıkarılacak bir ilacın araştırma çalışmaları
-Kalitatif, kantitatif araştırmalar

– Hasta Profili Araştırmaları

Vakıflara Yönelik Hizmetler

 Vakıflarca yürütülen projelere istatistik danışmanlık hizmeti vermek

Anket Uygulamaları

Vakıf tarafından uygulanan eğitim programlarından yararlınım düzeylerinin ölçülmesi

Vakıf kapsamınca planlanan araştırma çalışmalarına destek olmak

Özel Okullara Yönelik Hizmetler

– Veli memnuniyetini ölçmeye yönelik anket uygulamaları

– Yeni uygulamaların öğrenci üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik anket uygulamaları

Belediyelere Yönelik Hizmetler

 Belediyelerce yürütülen projelere istatistik danışmanlık hizmeti vermek

Belediye uygulamalarını ölçmeye yönelik anket uygulamaları

Seçim öncesi, seçmen nabzını yoklamaya yönelik anket uygulamaları

Belediyeler tarafından verilen sosyal faaliyet (spor, müzik, resim, İngilizce vb) programlarından yararlınım düzeylerinin ölçülmesi

Belediyelerin kendi içerisinde oluşturdukları birimlere yönelik, “Anket Hazırlama ve Değerlendirme Teknikleri Eğitimi” programını uygulamak

 Sektörel (Eğitim, Spor vb)

Eğitim alanında yapılan çalışmaların değerlendirmelerinde istatistiğin yeri çok önem taşır. Eğitim sektöründe ölçme değerlendirme yapılabilmesi için genellikle anket uygulamaları kullanılır. Çalışmalarda nedensellik ve sonuçlara getirilecek yorumlar, doğru istatistik tekniklerin kullanımının önemini arttırmaktadır.

Spor alanında yapılan çalışmalara ait data, gerek elden gerekse internet üzerinde uygulanan anketlerden elde edilmekle beraber, sporcular üzerinde yapılan fiziksel ve demografik verilerden elde edilir. Bu yüzden spor alanında da istatistik son yıllarda oldukça önemli yer tutmakta ve kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır.

Eğitim gerekse spor alanlarında yapılan çalışmalara verdiğimiz istatistik desteği ve bu konudaki tecrübelerimiz ile EMPİAR olarak, sizler için zor olan bu süreci kolaylaştırmak amacıyla yanındayız…

Tüm sorularınızı uzman ekibimiz yanıtlasın.

Hizmetlerimiz hakkında aklınıza takılan tüm soruları uzmanlarına sorun.

Sayılarla çözümlere ulaşıyoruz

udh
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • Hizmetlerimiz
  • İletişim
×